Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti:   STASIL, s.r.o.
Ulica a číslo: Strojárska 1832/93
Mesto: SNINA
PSČ: 069 01
Štát: SR
IČO: 47691611O registrácii

Vyhlasujeme, že spracované údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v e-shope na internej stránke www.starozitnosti–exclusive.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíme so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.starozitnosti–exclusive.sk. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v online režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.starozitnosti-exclusive.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar už nie je na sklade alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade, že nebude objednávka stornovaná do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, po objednávateľovi sa požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

Platobné podmienky

Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho. Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť z hľadiska rozmernosti, váhy a krehkosti.

Spôsoby platby za tovar:

Platba prevodom na účet - tovar budeme expedovať po obdŕžaní platby na bankový účet. Platba v hotovosti – platí sa v hotovosti pri osobnom odbere tovaru. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú (protokol SSL). Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

Dodacie podmienky

Medzi aktuálne možnosti doručenia patrí:
- Doručenie kuriérom.
- Doručenie Slovenskou poštou (pri produktoch do 5kg).
- Osobný odber.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zavinené doručovateľom - v takomto prípade odporúčame neprevziať zásielku.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Obchodné podmienky sú platné od 15.03.2017 do odvolania.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte našu e-mailovú adresu: info@starozitnosti-exclusive.sk prípadne využite kontaktný formulár.